Montag:

A1 1,0 x + 4,0 y = 9,00
-1,0 x + 3,0 y = 5,00
A2 -1,0 x + 3,0 y = 4,00
-1,0 x -1,0 y = 0,00
A3 1,0 x -1,0 y = 1,00
-2,5 x + 3,0 y = -2,25

 

Dienstag

A4 -2,5 x -1,5 y = 2,00
-3,0 x + 0,0 y = 6,00
A5 1,0 x -4,0 y = 9,00
3,0 x + 3,0 y = -3,00
A6 -1,0 x + 3,0 y = 4,00
-1,0 x -1,0 y = 0,00

 

Mittwoch

A7 3,0 x -1,5 y = 8,25
-4,0 x + 3,0 y = -10,50
A8 -2,5 x -1,5 y = -2,00
-3,0 x + 0,0 y = 3,00

 

Donnerstag

B1 -4,0 x + 8,0 y = 24,00
4,0 x + 6,0 y = 4,00
B2 -4,0 x + 10,0 y = 28,00
-2,0 x -2,0 y = 0,00
B3 8,0 x -4,0 y = 20,00
-5,0 x + 6,0 y = -9,00

 

Freitag

B5 6,0 x + 10,0 y = 32,00
0,0 x + 6,0 y = 12,00
B6 -8,0 x + 6,0 y = 38,00
-2,0 x -2,0 y = 6,00
B7 8,0 x -10,0 y = 4,00
-5,0 x + 6,0 y = -3,00

 

Samstag FREI

Sonntag FREI