NaOCl +  KJ+  H2SO4      ->    J2 +  NaCl + K2SO4 + H2O

Cr2O3 +  KNO3 +  KOH     ->        KNO2 +  K2CrO4 +  H2O

Fe(OH)2 +  NO2 +        ->        Fe(NO3)3 +  NO +  H2O

KJ +   H2SO4 (konz)          ->     J2 +  S + K2SO4 +  H2O

NaHSO3 +  Cl2+  H2O    ->   NaHSO4 +  HCl

FeSO4 +KMnO4 + H2SO4   ->     Fe2(SO4)3+ K2SO4 + MnSO4+ H2O

NO2 +  OH +     ->      NO3 +  NO2 +  H2O

NaOH +  Cl2  +      ->   NaCl +  NaClO +  H2O

H2O2 +KMnO4 + H2SO4     ->  O2 + K2SO4 + MnSO4+ H2O

S2O32– + I2 → I + S4O62–

AsO43– + I → I2 + AsO33–

C2O42– + MnO4 → Mn2+ + CO2

I + H2O2 → I2 + H2O

H2O2 + MnO4 → Mn2+ + O2

H2O2 + Cr3+ → CrO42–

H2O2 + CrO42– → Cr3+

CuS + NO3 → NO + SO42–

HgS + NO3 → HgCl42– + NO + SO42–

Al + NO3 → Al(OH)4 + NH3

CH3CH2OH + I2 → CHI3 + CO32– + I

NH4+ + NO2 → N2

NO2 + CO(NH2)2 → N2 + CO2

MnO42– → MnO2 + MnO4

 

Komproportionierung Disproportionierung:

H2O2 → O2 + H2O

I + IO3 → I2

Br2 → Br + BrO

Br2    ->     Br  +  BrO3

Pb +  PbO2 +  H2SO4   ->   PbSO4 +   H2O

KClO3     ->    KClO4 +  KCl +  O2

KClO3   ->    KClO4 +  KCl +  O2

 

Zusatzaufgaben:

 1. Fe3(PO4)2 + KMnO4 + H3PO4 –> FePO4 + Mn3(PO4)2 + KH2PO4 + H2O
  KMnO4 + H2SO4 + CH3CHO –> K2SO4 + MnSO4 + CH3COOH + H2O
  3. [Ag(NH3)2]OH + H2O + CH3CHO –> Ag + NH4OH + CH3COONH4
  4. CH3-CH2OH + Na2Cr2O7 + H2SO4 –> CH3COOH + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O
  5. C6H5NO2 + Fe + H2O –> C6H5NH2 + Fe3O4
  6. K2Cr2O7 + CH3CH2OH + H2SO4 –> CH3CHO + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
  7. As2O3 + Zn + HCl –> AsH3 + ZnCl2 + H2O
  8. Bi(OH)3 + NaOH + Na[Sn(OH)3] –> Bi + Na2[Sn(OH)6]
  9. Cr(OH)3 + NaOH + H2O –> Na2CrO4 + H2O
  10. KMnO4 + K2SO3 + H2O –> MnO2 + K2SO4 + KOH
  11. Cr2O3 + KNO3 + Na2CO3 –> Na2CrO4 + KNO2 + CO2
  12. Al + NaOH + H2O –> Na[Al(OH)4] + H2
  13. FeS2 + O2 –> SO2 + Fe2O3
  14. NH3 + O2 –> NO + H2O
  15. (NH4)2S2O8 + Mn(NO3)2 + H2O –> HMnO4 + (NH4)2SO4 + HNO3 + H2SO4
  16. KMnO4 + H2O2 –> MnO2 + O2 + H2O + KOH
  17. FeCl2 + HNO3 + HCl –> FeCl3 + H2O + NO
  18. HgS + HNO3 + HCl –> HgCl2 + S + H2O + NO
  19. MnSO4 + KClO3 + Na2CO3 –> Na2MnO4 + KCl + Na2SO4 + CO2
  20. Hg2Cl2 + HCl + HNO3 –> [Hg(NH2)]Cl + Hg + NH4Cl + H2O
  21. H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 –> MnSO4 + K2SO4 + H2O + CO2
  22. Na3AsO3 + Zn + HCl –> NaCl + ZnCl2 + H2O + AsH3
  23. BiONO3 + Na2[Sn(OH)4] + NaOH + H2O –> Bi + Na2[Sn(OH)6] + NaNO3
  24. FeSO4 + H2O2 + H2SO4 –> Fe2(SO4)3 + H2O
  25. HI + H2O2 –> J2 + H2O
  26. CaOCl2 + H2O2 –> CaCl2 + H2O + O2
  27. Cu + HNO3 –> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  28. Zn + HNO3 –> Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
  29. KMnO4 + H2SO4 + NaCl –> KHSO4 + Na2SO4 + MnSO4 + H2O + Cl2
  30. H2SO4 + C –> CO2 + SO2 + H2O
  31. CaOCl2 + HCl –> CaCl2 + Cl2 + H2O

 

 

LÖSUNGEN

 1. 5Fe3(PO4)2 + 3KMnO4 + 10H3PO4 –> 15FePO4 + Mn3(PO4)2 + 3KH2PO4 + 12H2O
  2. 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5CH3CHO –> K2SO4 + 2MnSO4 + 5CH3COOH + 3H2O
  3. 2[Ag(NH3)2]OH + 2H2O + CH3CHO –> 2Ag + 3NH4OH + CH3COONH4
  4. 3CH3-CH2OH + 2Na2Cr2O7 + 8H2SO4 –> 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2Na2SO4 + 11H2O
  5. 4C6H5NO2 + 9Fe + 4H2O –> 4C6H5NH2 + 3Fe3O4
  6. K2Cr2O7 + 3CH3CH2OH + 4H2SO4 –> 3CH3CHO + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O
  7. As2O3 + 6Zn + 12HCl –> 2AsH3 + 6ZnCl2 + 3H2O
  8. 2Bi(OH)3 + 3NaOH + 3Na[Sn(OH)3] –> 2Bi + 3Na2[Sn(OH)6]
  9. 2Cr(OH)3 + 4NaOH + 3H2O –> 2Na2CrO4 + 8H2O
  10. 2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O –> 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH
  11. Cr2O3 + 3KNO3 + 2Na2CO3 –> 2Na2CrO4 + 3KNO2 + 2CO2
  12. 2Al + 2NaOH + 6H2O –> 2Na[Al(OH)4] + 3H2
  13. 4FeS2 + 11O2 –> 8SO2 + 2Fe2O3
  14. 4NH3 +5 O2 –> 4NO + 6H2O
  15. 5(NH4)2S2O8 + 2Mn(NO3)2 + 8H2O –> 2HMnO4 + 5(NH4)2SO4 + 4HNO3 + 5H2SO4
  16. 2KMnO4 + 3H2O2 –> 2MnO2 + 3O2 + 2H2O + 2KOH
  17. 3FeCl2 + HNO3 + 3HCl –> 3FeCl3 + 2H2O + NO
  18. 3HgS + 2HNO3 + 6HCl –> 3HgCl2 + 3S + 4H2O + 2NO
  19. 3MnSO4 + 2KClO3 + 6Na2CO3 –> 3Na2MnO4 + 2KCl + 3Na2SO4 + 6CO2
  20. Hg2Cl2 + 3HCl + HNO3 –> [Hg(NH2)]Cl + Hg + NH4Cl + 2H2O
  21. 5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 –> 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 10CO2
  22. Na3AsO3 + 3Zn + 9HCl –> 3NaCl + 3ZnCl2 + 3H2O + AsH3
  23. 2BiONO3 + 3Na2[Sn(OH)4] + 2NaOH + 2H2O –> 2Bi + 3Na2[Sn(OH)6] + 2NaNO3
  24. 2FeSO4 + H2O2 + H2SO4 –> Fe2(SO4)3 + H2O
  25. 2HI + H2O2 –> J2 + 2H2O
  26. CaOCl2 + H2O2 –> CaCl2 + H2O + O2
  27. Cu + 4HNO3 –> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
  28. 4Zn + 10HNO3 –> 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
  29. 2KMnO4 + 9H2SO4 + 10NaCl –> 2KHSO4 + 5Na2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 5Cl2
  30. 2H2SO4 + C –> CO2 + 2SO2 + 2H2O
  31. CaOCl2 + 2HCl –> CaCl2 + Cl2 + H2O